Réf. : CTIFL–3750-IMG_9108 PS

Ail rose, tête d'ail